Segueix-nos a les Xarxes socials
938946499 608596543

Politica de Privacitat

Responsable: CÀRITAS PARROQUIAL DE SITGES en qualitat de propietari del web: CARITASSITGES.ORG
En nom de l’entitat sense ànim de guany tractem la informació que ens facilita per tal de:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per CÀRITAS PARROQUIAL DE SITGES i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
Realitzar estudis estadístics.
Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.
Oferir el servei sol·licitat
Realitzar la facturació del mateix.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en CÀRITAS PARROQUIAL DE SITGES estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Aquesta política és permanent accessible i podrà actualitzar-se en qualsevol moment, bé per un canvi de normativa o per la configuració dels serveis o tipus de negoci desenvolupat.

 

Per aquest motiu CÀRITAS PARROQUIAL DE SITGES es compromet a no compartir les seves dades personals amb tercers; ens prenem seriosament i de forma estricta la seva privacitat. CÀRITAS PARROQUIAL DE SITGES, com a responsable de l’tractament de les seves dades, té el deure d’informar dels següents termes:

CÀRITAS PARROQUIAL DE SITGES, com a Responsable tracta les dades de forma lícita; únicament tracta les dades que considera adequades i no excessives en relació amb el servei determinat, i no utilitza per a fins incompatibles amb aquelles per a les dades que han estat recollides.

En cas de ser facilitades per l’usuari dades de contacte personals de terceres persones, aquest es compromet a comunicar als titulars d’aquestes dades la present clàusula, informant-los, amb caràcter previ a la comunicació a CÀRITAS PARROQUIAL DE SITGES, de tots els aspectes recollits en la mateixa, especialment l’existència d’el fitxer, les finalitats de l’tractament i la possibilitat d’exercici de drets. En cas de no ser comunicada, l’usuari es compromet a deixar indemne CÀRITAS PARROQUIAL DE SITGES, per qualsevol dany, perjudici, despesa o sanció de qualsevol ordre que pogués derivar de la falta de comunicació d’aquesta clàusula als titulars de les dades facilitades per l’usuari.

 

CÀRITAS PARROQUIAL DE SITGES informa l’usuari del seu dret a consentir o rebutjar la cessió de les dades de caràcter personal a tercers. En aquest sentit i llevat de manifestació expressa en contra per l’usuari, s’entendrà que aquest autoritza expressament la cessió de les dades contingudes en el fitxer automatitzat o no a què fa referència aquesta estipulació, als proveïdors que col·laboren amb CÀRITAS PARROQUIAL DE SITGES a la contractació del / s servei / s. Aquesta cessió només podrà tenir com a finalitat el possibilitar la realització per part de tals proveïdors de l’oferiment dels serveis oferts per CÀRITAS PARROQUIAL DE SITGES.

 

Per accedir al web de CÀRITAS PARROQUIAL DE SITGES, no cal aportar cap dada. CÀRITAS PARROQUIAL DE SITGES no tracta dades de menors d’edat en cap cas, ja que únicament es permet el registre i contractació de serveis a persones majors d’edat amb capacitat per actuar en el tràfic jurídic

CÀRITAS PARROQUIAL DE SITGES ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, así¬ com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

CÀRITAS PARROQUIAL DE SITGES està obligat a el secret professional respecte de les dades de caràcter personal i a l’deure de guardar-los, obligacions que subsisteixen fins i tot després de finalitzar la relació amb el client.

 

Aquestes dades únicament seran tractats pels empleats que tinguin necessitat d’accedir per dur a terme les seves funcions en relació amb els serveis. CÀRITAS PARROQUIAL DE SITGES
donarà a conèixer i exigirà a el personal de la seva empresa el compliment de les obligacions contingudes en aquest contracte i advertirà a aquests empleats de l’caràcter confidencial de la informació i de la seva responsabilitat en cas de divulgar-la. Les dades comunicades a
CÀRITAS PARROQUIAL DE SITGES són obligatoris i hauran de ser adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. La negativa a proporcionar les dades sol·licitades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir a el servei per als que eren sol·licitats. Els titulars d’aquestes dades podran exercir el:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades ia la limitació o oposició al seu tractament.
Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
En qualsevol moment de conformitat amb els termes que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal. Dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment de conformitat amb els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999. Aquests drets podran ser exercitats dirigint comunicació a el departament d’administració a l’email:

 

Els usuaris consenten el tractament de les seves dades mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat a l’registrar-se com usuari de CÀRITAS PARROQUIAL DE SITGES

Si en algun cas CÀRITAS PARROQUIAL DE SITGES pogués tenir accés a les dades, es compromet a no aplicar, utilitzar, o revelar les dades tractades amb fins diferents dels que es deriven de l’contracte principal
CÀRITAS PARROQUIAL DE SITGEStractarà les dades per executar els serveis contractats per compte de la persona contractant en atenció a les instruccions que li indiqui, els utilitzarà per finalitats diferents de les acordades en el contracte principal.

CÀRITAS PARROQUIAL DE SITGES